Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Utrecht onder inschrijfnummer 30153786.
Het BTW nummer van TakeCare BV is NL 8075.09772.B.01

Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN

a. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.
b. Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavig voorwaarden.
c. In deze voorwaarden wordt het bedrijf als boven vermeld, TakeCare BV, aangeduid als “verkoper” en de wederpartij als “koper”.
d. Koper heeft het recht hebben om artikelen binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren.

Art. 2. AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
b. Prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven en/of wettelijke regelingen en bepalingen, kunnen tussentijds worden doorgevoerd.
c. Indien zich prijsverhoudingen of wijzigingen in de valutaverhoudingen mochten voordoen, dan behoudt verkoper zich het recht voor, het prijsverschil aan de koper door te berekenen.
d. Bij bestelling van één verpakking/product wordt het geldende PTT Post pakketverzendtarief in rekening gebracht. (Dit bedraagt 1 september 2004 € 4,25/pakket) Bij bestelling met een factuurwaarde van € 55,– of meer wordt franco huis geleverd.

Art 3. BETALINGEN

a. Betaling dient te geschieden volgens overeenkomst c.q. factuur en binnen de termijnen daarbij of op factuur gesteld.
b. Betaling dient te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, ten kantore van de verkoper of op een door verkoper aan te wijzen rekening.
c. Van de datum af waarop ingevolgde de overeenkomst c.q. factuur of ingevolge het daarbij op de factuur vermelde betaald moet worden, is een rente verschuldigd van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
d. Bij verzending van herinneringsfacturen wordt € 7,= administratiekosten in rekening gebracht.
e. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor de verkoper voortvloeien uit het niet nakomen van koper van enige verplichtingen voor hem uit de overeenkomst c.q. factuur en uit deze voorwaarde voortvloeiende zijn geheel voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten belopen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 23,= te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekerd heeft met de hulp van een derde, blijkt de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
f. Wanbetaling schort iedere leveringsverplichting op en geeft verkoper het recht alle lopende bestellingen te annuleren en de koper voor de toekomst van levering uit te sluiten.
g. In alle gevallen kan verkoper vooraf zekerheid verlangen of onder rembours leveren, tegen een meerprijs van € 7,=.